Ontsmettingsalcohol Deptil HDS

725,00 Incl. btw/tva/vat

Biocide op basis van ethanol.

Voor de voedingsindustrie, dierenvoeders, openbare gezondheidszorg, privaat gebruik,…

Geschikt voor de STORM vernevelaar of voor inweking.

Droge ontsmetting – geen naspoeling nodig.

Niet verdunnen voor gebruik.

Available on backorder

SKU: MS06010 Categories: ,

Description

Ontsmettingsalcohol Deptil HDS

De ontsmettingsalcohol Deptil HDS is een bacteriedodend, schimmelwerend en schimmeldodend ontsmettingsmiddel. Deze gebruiksklare heldere vloeistof is klaar voor professioneel gebruik in allerlei sectoren, inclusief de voedingsindustrie.

Gebruik dit product voor ontsmetting van de oppervlakken door pulverisatie met de STORM vernevelaar. Het ontsmetten van werkmaterialen kan gebeuren door inweking. Gezien de ontvlambare natuur van dit biocide is dit enkel op bestelling verkrijgbaar voor de groothandel. Minimum order is 6×10 liter. Contacteer onze schoonmaak specialist door hier te klikken!

Gebruik en Toepassingen

Ethanol is een solvent! Dit product mag gebruikt worden op oppervlakken die in contact komen met waren, producten en dranken bestemd voor menselijke en dierlijke consumptie. Niet corrosief voor roestvrije staalsoorten, plastics (behalve plexiglas) en de meeste materialen die in de voedingsindustrie gebruikt worden. Op textiel – organisch materiaal (hout,…) dient eerst getest te worden voor kleurvastheid, oplossing deklagen (boenwas,…) of uitspoeling.

Het materiaal en de te ontsmetten oppervlakken van tevoren reinigen en schoonspoelen. De ontsmettingsalcohol Deptil HDS vernevelend aanbrengen of laten weken in onverdunde concentratie. Minimale contacttijd: 2 minuten voor bacteriedodende en schimmelwerende activiteit, 5 minuten voor de schimmeldodende activiteit. Minimaal 5 minuten droogtijd op kamertemperatuur. Onnodig oppervlaktes na uitdampen na te spoelen, geschikt voor droge desinfectie.

Het product gebruiken binnen 24 maanden na productiedatum. Opslag en transport altijd conform veiligheidsinstructies van toepassing voor deze klasse producten (3). WERK VEILIG! Lees voorafgaand aan gebruik het etiket en de volledige productinformatie. Voorzie geschikte individuele veiligheidskledij en maskers bij gebruik.

Technische Details Ontsmettingsalcohol Deptil HDS

 • Werkzame stof(fen)  per 100 g product: Ethanol 70,4 g (Ethyl Alcohol: UN1170)
 • CAS Nummer: 64 – 17 –  5
 • EG Nummer: 200 – 578 – 6
 • Productsoort: P2: Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor openbare gezondheidszorg en andere biociden
 • Productsoort: P4: Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders

Veiligheidsvoorschriften

 • H225: licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • H319: veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN, voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 • P370 + P378: In geval van brand: CO2, Bluspoeder, verneveld water, alcoholbestendig schuim gebruiken om te blussen.
 • P403 + P235: Open een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
 • P501: De inhoud en de verpakking verwijderen conform aan de lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

Verder mag U ook het water en de bodem niet met het product of zijn verpakking vervuilen. De instructies respecteren om aldus de risico’s voor de mens en het milieu te vermijden. Raadpleeg de veiligheidsfiche beschikbaar voor de professionele gebruiker. Daar vindt u een spoedoproep nummer.

LET OP! Eerste hulp bij vergiftiging! Bel het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245 of uw huisarts. Bij levensbedreigende situaties, belt u het Europees noodnummer 112.

Clear & Safe Products Ontsmettingsalcohol Deptil HDS

Clear & Safe Products worden door Naviculagroup verdeeld voor hun bedoelde toepassing en zijn goedgekeurd door Motorscrubber International voor gebruik met de Storm Vernevelaar™. De klant is gehouden het toestel en producten uitsluitend te gebruiken conform instructies (IFU) alsook geldende meest recente regelgevingen ter zake. De klant is hiervoor zelf verantwoordelijk. Navicula BVBA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor oneigenlijk gebruik van apparatuur, accessoires en producten, of niet naleven van richtlijnen door de eindklant.

Wil je liever geen Deptil gebruiken, bekijk dan ons ander ontsmettingsproduct Umonium, of onze ecologisch verantwoorde detergenten.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ontsmettingsalcohol Deptil HDS”

Your email address will not be published. Required fields are marked *