Deptil HDS Geregistreerd Ontsmettingsproduct Technisch Dossier 6114B

0,00

Deptil HDS Geregistreerd Ontsmettingsproduct

Technisch Dossier 6114B

Deptil HDS is een bacteriedodend, schimmelwerend en schimmeldodend ontsmettingsmiddel.

(‘bactericidal-fungicidal-yeasticidal-virucidal disinfectant’)

Category:

Description

Deptil HDS Geregistreerd Ontsmettingsproduct

Technisch Dossier 6114B

Deptil HDS is een bacteriedodend, schimmelwerend en schimmeldodend ontsmettingsmiddel.

(‘bactericidal-fungicidal-yeasticidal-virucidal disinfectant’)

Clear & Safe Team

DEPTIL HDS

Omschrijving/toepassing:            

Gebruiksklare heldere vloeistof, klaar voor professioneel gebruik

Sector: VOEDINGSINDUSTRIE

Ontsmetting van de oppervlakken door pulverisatie (‘verneveling’)

Ontsmetting van het materiaal (messen, … ) door weken

Deptil HDS is een bacteriedodend, schimmelwerend en schimmeldodend ontsmettingsmiddel.

(‘bactericidal-fungicidal-yeasticidal-virucidal disinfectant’)

Dit product mag gebruikt worden op oppervlakken die in contact komen met waren, producten en dranken bestemd voor menselijke en dierlijke consumptie. Niet corrosief voor roestvrije staalsoorten, plastics (behalve plexiglas) en de meeste materialen die in de voedingsindustrie gebruikt worden. Op textiel – organisch materiaal (hout,…) dient eerst getest te worden voor kleurvastheid, oplossing deklagen (boenwas,…) of uitspoeling. ETHANOL IS EEN SOLVENT!

Het materiaal en de te ontsmetten oppervlakken van tevoren reinigen en schoonspoelen. Deptil HDS sprayend (vernevelend) aanbrengen of laten weken in onverdunde concentratie. Minimale contacttijd: 2 minuten voor bacteriedodende en schimmelwerende activiteit, 5 minuten voor de schimmeldodende activiteit. Minimaal 5 minuten droogtijd op kamertemperatuur. Onnodig oppervlaktes na uitdampen na te spoelen, geschikt voor droge desinfectie.

Het product gebruiken binnen 24 maanden na productiedatum. Opslag en transport altijd conform veiligheidsinstructies van toepassing voor deze klasse producten (3). WERK VEILIG! Lees voorafgaand aan gebruik het etiket en de volledige productinformatie. Voorzie geschikte individuele veiligheidskledij en maskers bij gebruik.

Technische informatie:               

Biocide  UN 1170  Ethanol

Werkzame stof(fen)  per 100 g product: Ethanol 70,4 g (Ethyl Alcohol: UN1170)

CAS Nummer: 64 – 17 –  5                 EG Nummer: 200 – 578 – 6

Productsoort: P2: Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor openbare gezondheidszorg en andere biociden

Productsoort: P4: Ontsmettingsmiddelen voor gebruik in de sector voeding en diervoeders

Veiligheid:                                       

H225: licht ontvlambare vloeistof en damp; H319: veroorzaakt ernstige oogirritatie; P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken; P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN, voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen; P370 + P378: In geval van brand: CO2, Bluspoeder, verneveld water, alcoholbestendig schuim gebruiken om te blussen. P403 + P235: Open een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P501: De inhoud en de verpakking verwijderen conform aan de lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.

Het water en de bodem niet met het product of zijn verpakking vervuilen. De instructies respecteren om aldus de risico’s voor de mens en het milieu te vermijden. Raadpleeg de veiligheidsfiche beschikbaar voor de professionele gebruiker. Daar vindt u een spoedoproep nummer.

Eerste hulp bij vergiftiging!

Bel het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245 of uw huisarts. Bij levensbedreigende situaties, belt u het Europees noodnummer 112.

Registrar:                           

Toelatingsnummer: 6114B – Toelatingshouder: Hypred SA, 55 Boulevard Jules Verger, 35803 Dinard- France tel: +33 2 99 16 50 00

Voor Belgie: Kersia, ‘Inventing a Food Safe World’:

Deptil HDS wordt opgegeven als geschikt product voor COVID 19 in Food Industry: ‘spray’

Voor meest recente, formele MSDS: contacteer www.kersia-group.com

Kersia Belgium N.V. Atealaan 34a, 2200 Herentals BE: Tel: 014/39.30.28 benelux@kersia-group.com

 

Clear & Safe Products:                    

Clear & Safe Products worden door Naviculagroup verdeeld voor hun bedoelde toepassing en zijn goedgekeurd door Motorscrubber International voor gebruik met de Storm Vernevelaar ™  De klant is gehouden het toestel en producten uitsluitend te gebruiken conform instructies (IFU) alsook geldende meest recente regelgevingen ter zake. De klant is hiervoor zelf verantwoordelijk. Navicula BVBA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor oneigenlijk gebruik van apparatuur, accessoires en producten, of niet naleven van richtlijnen door de eindklant.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Deptil HDS Geregistreerd Ontsmettingsproduct Technisch Dossier 6114B”

Your email address will not be published. Required fields are marked *